תנאי שימוש

1. אתר אינטרנט זה, לרבות - המידע, התכנים, הטקסטים, קטעי הוידאו, הפרסומים, הכתבות, היישומים וכל רכיב אחר הכלול בו (להלן - "האתר") של כמיטק בע"מ ו/או של תאגידים הקשורים אליה (להלן - "החברה"), נועד להעמיד לרשות המבקר, הגולש ו/או המשתמש באתר (להלן – "המשתמש") מידע על שירותים ומוצרים שמספקת החברה (להלן – "השירותים").

2. האתר עומד לרשות המשתמש כמות שהוא (AS IS), בלא התאמה לצרכיו של כל אחד מהמשתמשים, בכח ו/או בפועל, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן; השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ומהווה הסכמה של המשתמש כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה, דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או החברה ו/או מי מטעמם.

3. אין להתיחס לחומר המוגש באתר זה כאל ייעוץ רפואי, ואתר זה אינו יכול להוות תחליף לייעוץ רפואי אישי אצל רופא מוסמך.

4. זכויות היוצרים והקניין באתר, וכן - בעיצובים, בלוגו, בסימנים ובשמות המסחריים, בממשקים, בצלמיות, ובכל רכיב אחר הקשור לאתר, הן בבעלותה הבלעדית של החברה, ומוגנות על ידי דיני הקניין וזכויות היוצרים. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, למכור, לשנות ו/או לעשות כל פעולה אחרת, באתר ו/או בכל רכיב אחר הכלול באתר, אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה.

5. המשתמש יימנע מכל גישה לאתר, ומכל פעולה ו/או שימוש באתר, שאינם נכללים בממשקי המשתמש של האתר.

6. החברה ו/או ספקי שירותי אירוח האתר ו/או בוני ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים לכך שהשרת ו/או כל אמצעי אחר אשר באמצעותו מתקיימים האתר והתקשורת עימו, יהיו נקיים מוירוסים ו/או מכל גורם אחר העלולים לפגוע בחומרה, בתוכנה ו/או בכל אמצעי אחר של המשתמש, ו/או לגרום למשתמש נזק אחר מסוג כלשהו.

7. החברה ו/או ספקי שירותי אירוח האתר ו/או בוני ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים, לנזק מסוג כלשהו העלול להגרם למשתמש, עקב אי זמינות האתר, ו/או עקב עיכובים, כשלים, ניתוקים ו/או הפרעות בשימוש באתר, בשל תקלות ואו ליקויים טכניים, ו/או בשל טעויות אנוש.

8. החברה ו/או ספקי שירותי אירוח האתר ו/או בוני ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים לשום שיבוש, הפרעה, התערבות, ציתות, ו/או כל פעולה בלתי מורשה, ו/או בלתי חוקית בקשר לאתר, על ידי המשתמש ו/או משתמשים אחרים באתר, ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.

9. הקישורים ("links") מהאתר לאתרים אחרים ברשת, נכללו באתר לנוחיות המשתמש בלבד, בלא שתחול על החברה אחריות כלשהי לגבי האתרים המקושרים, תכנם, תקינותם, זמינותם, אבטחת המידע בהם ובתקשורת עמם, ו/או לכל דבר ועניין אחר בקשר עמם. השימוש בקישורים ו/או באתרים המקושרים באמצעותם, הוא באחריות המשתמש בלבד.

10. כל המידע הכלול באתר, בין אם מקורם בחברה ובין אם מקורם בצדדים שלישיים, הם לצרכי המחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה ו/או מי מטעמה.

11. בכל מקרה של סתירה בין המידע הכלול באתר, לבין מידע אחר שנמסר ו/או פורסם, ו/או לבין המציאות, החברה תהא מחוייבת אך ורק למידע שיימסר על ידה, בעת הזמנת השירות ו/או ההתקשרות עמה, בפועל, ולא תהא אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להגרם עקב שימוש במידע ו/או הסתמכות על המידע הכלול באתר.

12. החברה רשאית לשנות - בכל עת ובלא הודעה מראש - את האתר ואת תנאי השימוש בו.